Czech POINT

Czech POINT

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Příprava adventních věnců a vánoční výzdoby 2015

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

Zpět

Územní rozhodnutí

Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
Č.j: OV/1439/201 1-5 Pelhřimov, dne: 16.1.2012
Žadatel:
Ing. Jaroslava Náměstková (nar. 15.6.1963), F. B. Vaňka 1840,39301 Pelhřimov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle * 13 odst. 1 písm. f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Domovní čištírna odpadních vod u rodinného domu čp. 23 včetně splaškové kanalizace a elektropřípojky pro dmychadlo na části pozemků:
stavební parcely parcelní číslo 15 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 82 (zahrada) a 814/2 (ostatní plocha) v kat. území Střítež u Božejova, kterou podala Ing. Jaroslava Náměstková (nar. 15.6.1963), F. B. Vaňka 1840, 393 01 Pelhřimov takto:
Podle * ‘79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a * 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Domovní čištírna odpadních vod u rodinného domu Čp. 23 včetně splaškové kanalizace a
elektropřípojky pro dmychadlo na části pozemků: stavební parcely parcelní číslo 15 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 82 (zahrada) a 814/2 (ostatní plocha) v kat. území Střítež u
Božejova.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Na části pozemků: stavební parcely parcelní číslo 15 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 82 (zahrada) a 8 14/2 (ostatní plocha) v kat. území Střítež u Božejova umístěna domovní čistírna odpadních vod MICRO JA - 0,75 dle předložené situace. Cistírna odpadních vod bude umístěna na části pozemku p.č. 82 jižním směrem od Čp. 23 směrem ke komunikaci. Kanalizační potrubí z rodinného domu čp. 23 bude svedeno do COV. Z COV budou přečištěné vody odváděny do obecní kanalizace. V případě umístění dmychadla v plastové schránce je nutné přivést kabel k místu realizace a ukončit zásuvkou 230/16A. Přívodní kabel musí být jištěn samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu se jmenovitou hodnotou jističe 0,5 A. Jedná se o stavbu trvalou. Vzhledem k osazení COV bude na části pozemku p.č. 82 v k.ú. Střítež u Božejova navýšen terén o cca 19 cm. Cistírna je technologický celek, sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, aerobním filtrem, regulací kalu a elektrickým rozvaděčem. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo.
2. O vydání stavebního povolení je třeba po právní moci územního rozhodnutí požádat příslušný vodoprávní úřad a to MěU Pelhřimov. odbor ZP.
3. Výkopové práce a uvedení pozemku do původního stavu bude realizováno v souladu s právními předpisy upravující ochranu zemědělského půdního fondu. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Při provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov ze dne 10.10.2011 pod č.j. 10888/2011. Bude dodržena CSN 73 6005. Výkopek nebude ukládán na vozovku. Před zahájením stavebních prací požádá investor v zákonné lhůtě Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy o vydání zvláštního užívání k provádění stavebních prací a s KSUS Vysočiny, provozem Pelhřimov uzavře „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.
4. Při provádění stavby budou splněny podmínky vyjádření E.ON Ceská republika, s.r.o. ze dne 6.10.2011 zn. H
15558-Z051 131777. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz elektrických zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577. Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: VVN — Primární technologie Ing. Petrů, 387 864 911, Vytýčení kabelů zajistí p.Vlastimil Dvořák, tel. ‘733 6‘70 377, VN+NN RS p. Jiří Sonka, tel. 565 314 422, Sdělovací vedení - Sekundární technologie C. Budějovice, p. Lepší, 387864960.
5. Při provádění zemních prací budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech republic, a.s. ze dne 1.8.2011 čj.: 116354/11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že sítě elektronických komunikací jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a Sou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky na telefonní číslo +420 607 868 530, tel. 800 020 202, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Dále budou upozorněni na možnou odchylku +- 30 cm mezi skutečným uložením a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, aby ve vzdálenosti 1,5 od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků ani nevhodného nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. V případě rekonstrukčních prací bude zajištěn průzkum technické infrastruktury na omítce i pod ní. Při zjištění zásadního rozporu v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě ( POS) a v pracích pokračovat až po projednání dalšího postupu. Při provádění prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Dojde-li při provádění prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka PQS ke kontrole vedení před zakrytím. Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací dokud nebude zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude projednán s pracovníkem POS. Na trase PVSEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch, nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s. tel. číslo 800 184 084. Na pracoviště POS se obraťte v průběhu stavby pokaždé, když bude nutné řešit střet stavby se SEK.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
Ing. Jaroslava Náměstková (nar. 15.6.1963), F. B. Vaňka 1840, 393 01 Pelhřimov
Odůvodnění
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby obdržel dne 5.12.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena těmito doklady: projektovou dokumentací k územnímu řízení, informací o parcele z KN, snímkem katastrální mapy, plnou mocí s neověřeným podpisem, smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, rozhodnutím MěU Pelhřimov, odboru dopravy o umístění inženýrských sítí, souhlasem KSÚS s navrhovaným vedením kanalizační přípojky, souhlasem Obce Střítež s napojením COV do obecní kanalizace, vyjádřením E.ON Ceská republika s.r.o., vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby opatřením ze dne 8.12.2011 oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den 12.1.2012 konané v zasedací místnosti odboru výstavby MěU Pelhřimov, Solní ulice Čp. 1814. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. * 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a
obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a
dopravní infrastruktury,, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Stavba je umístěna v souladu se schváleným územním plánem.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Ing. Jaroslava Náměstková, Ervín Bělák, E.ON Ceská republika, s. r. o., Tech. evidence a dok., Kraj Vysočina, Obec Střítež, Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava podáním u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru výstavby. První den lhůty je následující po dni oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle 82 odst. 2 správního řádu.
otisk úředního razítka
Pavel Satrapa
úředník stavebního oddělení
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Střítež po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé * 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem doručení.
Datum vyvěšení Datum sej mutí
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:
V elektronické podobě V elektronické podobě
zveřejněno od zveřejněno do
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Razítko:
R o z d ě lov, ní k
Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Ing. Jaroslava Náměstková, F. B. Vaňka 1840, 393 01 Pelhřimov
Obec Střítež, Střítež 39, 393 01 Pelhřimov
Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Ervín Bělák, Na Plzeňce 1235/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
E.ON Ceská republika, s. r. o., Tech. evidence a dok., F.A.Gerstnera 215 1/6, 37049 Ceské Budějovice
Kraj Vysočina, Zižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zástupce: Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě na dodejku):
Obecní úřad Střítež, Střítež 39, 393 01 Pelhřimov
Dotčené orgány (doručení jednotlivě na dodejku):
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ZP, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Na vědomí (doručení jednotlivě na dodejku):
3e - projektování ekologických staveb s. r. o., Ing. Jaromír Cašek, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově.
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 471, e-mail: satrapa@mupe.cz, www: www.mupe.cz
 

Vyvěšeno: 16. 1. 2012

Datum sejmutí: 1. 2. 2012

Zodpovídá: Houčková

Zpět